Sandberghe
Algemene voorwaarden Sandberghe

Algemeine Bedingungen

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor levering van diensten. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per 1 januari 2016.

UITSLUITEN HERROEPINGSRECHT

Sandberghe wijst u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief zijn. Een herroepingsrecht (de zogeheten bedenkperiode) van 14 dagen, is niet van toepassing op de overeenkomsten die u sluit met Sandberghe.

- 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

- 1.1 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht;

- 1.2 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

- 1.3 Dag: kalenderdag;

- 1.4 Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

- 1.5 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

- 1.6 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

- 1.7 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van Sandberghe en diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

- 1.8 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor de verkoop op afstand van diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meerdere technieken voor communicatie op afstand;

- 1.9 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

- 2. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER 

- 2.1 Naam ondernemer: De Pier Recreatie BV H.O. Sandberghe Vestigings- en bezoekadres: Schansweg 3a, 5406 TP Uden Telefoonnummer: 0413-262585 Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur. Vanaf zaterdag, zondag en feestdagen vanaf 10.00 tot 14.00 uur E-mailadres: info@sandberghe.nl KvK-nummer: 17156077 BTW-identificatienummer: NL812419510B01

- 3. TOEPASSELIJKHEID 

- 3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

- 3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

- 3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument op elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

- 3.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

- 4. HET AANBOD

- 4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

- 4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruikmaakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

- 4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

• de prijs incl. belastingen;

• de eventuele kosten van aflevering;

• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

• de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

- 5. DE OVEREENKOMST

- 5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

- 5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

- 5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

- 5.4 De ondernemer kan zich –binnen wettelijke kaders- op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

- 5.5 De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

- 5.6 in geval van duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

- 6. HERROEPINGSRECHT BIJ LEVERING VAN DIENSTEN

- 6.1 Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

- 6.2 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

- 7. KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

- 7.1 Indien de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

- 7.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

- 8. UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

- 8.1 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

- 8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; c. betreffende weddenschappen en loterijen.

- 9. DE PRIJS

- 9.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

- 9.2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

- 9.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

- 9.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

- 9.5 De in het aanbod van diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW

- 10. CONFORMITEIT EN GARANTIE

- 10.1 De ondernemer staat er voor in dat de diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

- 10.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

- 11. LEVERING EN UITVOERING

- 11.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

- 11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft maakt.

- 11.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

- 11.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

- 12. BETALING

-12.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

- 12.2 Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

- 12.3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

-12.4 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

- 13. KLACHTENREGELING

- 13.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

- 13.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

- 13.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

- 13.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

- 14. GESCHILLEN

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

- 15. AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

- 16. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Indien u via internet of telefoon bij Sandberghe een reservering maakt, zijn in aanvulling op de algemene voorwaarden, tevens deze aanvullende algemene voorwaarden van toepassing.

UITSLUITEN HERROEPINGSRECHT

Sandberghe wijst u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief zijn. Een herroepingsrecht (de zogeheten bedenkperiode) van 14 dagen, is niet van toepassing op de overeenkomsten die u sluit met Sandberghe

- 1. TOEPASSING

- 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en andere faciliteiten, die worden verhuurd door Sandberghe.

- 1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die met Sandberghe een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van accommodatie en/of campingplaats en/of andere faciliteiten.

- 1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere Algemene Voorwaarden. Sandberghe wijst alle Algemene Voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.

- 1.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

- 2. RESERVERINGEN

- 2.1 Sandberghe neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

- 2.2 Sandberghe behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.

- 2.3 Indien Sandberghe uw reservering in behandeling neemt, zendt Sandberghe u een bevestiging tevens factuur binnen 14 dagen na verrichting van de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan Sandberghe.

- 2.4 Bent u binnen 14 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met de reserveringsafdeling, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.

- 2.5 Tussen u en Sandberghe komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Sandberghe de reservering aan u heeft bevestigd.

- 2.6 De overeenkomst betreft huur van accommodaties en/of andere faciliteiten voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

- 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

- 3.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Sandberghe niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Sandberghe om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd.

- 3.2 Wijzigingen van aankomstdatum en/of locatie vanaf 28 dagen voor aankomst zijn niet toegestaan. In deze gevallen gelden de annuleringskosten zoals beschreven in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.

- 3.3 Indien u na de totstandkoming van een overeenkomst van meer dan één accommodatie en/of het aantal accommodaties wilt verminderen, gelden de annuleringsvoorwaarden, zoals beschreven in artikel 13 van onze Algemene Voorwaarden.

- 4. IN-DE-PLAATSSTELLING

- 4.1 Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij anders is overeengekomen met Sandberghe.

- 4.2 Indien u en Sandberghe zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Sandberghe voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

- 5. PRIJZEN

- 5.1 U bent aan Sandberghe verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de bevestiging tevens factuur van de reservering.

- 5.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door Sandberghe is verzonden.

- 5.3 Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

- 5.4 Sandberghe heeft het recht prijsverhogingen als gevolg van tussentijdse aanpassingen van wettelijke regelingen c.q. bepalingen (waaronder, maar niet beperkt tot BTW, toeristenbelasting, assurantiebelasting) waar Sandberghe geen invloed op heeft, door te voeren.

- 6. BETALINGEN 

- 6.1 Bij reservering dient u een aanbetaling van 30 % te doen. Betaling van voornoemde bedragen dienen te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging tevens factuur van de reservering van Sandberghe.

- 6.2 Het restant bedrag van de huurprijs dient te zijn ontvangen door Sandberghe uiterlijk 30 dagen voor de dag van aanvang van het verblijf op Sandberghe zoals vermeld in de bevestiging van de reservering.

- 6.3 In afwijking van het voorafgaande dient bij reservering tussen 30 dagen en de dag van aanvang van uw verblijf het gehele bedrag (huurprijs vermeerderd met de in 6.1 en 6.2 genoemde kosten) direct te worden voldaan. Als bij aankomst op het park blijkt dat het bedrag nog niet (volledig) is bijgeschreven op de bankrekening van Sandberghe, dan dient u het (restant van het) bedrag alsnog ter plekke te voldoen. Bij gebreke van een betaling conform het vorenstaande kan Sandberghe u het gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteit ontzeggen. Indien later mocht blijken dat er door u wel een betalingsopdracht was gegeven, maar het bedrag bij aankomst nog niet was bijgeschreven op de bankrekening van Sandberghe, dan zal restitutie van het teveel betaalde achteraf plaatsvinden.

- 6.4 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal Sandberghe u de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt Sandberghe zicht het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die Sandberghe als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Sandberghe in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. Sandberghe heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 13 van toepassing.

- 6.5 Sandberghe heeft het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.

- 7. AANKOMST EN VERTREK

- 7.1 De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 16:00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie vóór 10.00 uur verlaten te zijn. 

- 7.2 Indien u de overeenkomst met Sandberghe voor langer dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en Sandberghe daarmee akkoord gaat, is Sandberghe steeds gerechtigd een andere accommodatie aan te wijzen.

- 7.3 Indien u het gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteit eerder beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten door Sandberghe. Indien u een annuleringsverzekering heeft afgesloten en u voldoet aan de door de verzekeringsmaatschappij gestelde voorwaarden, kunt u een schadeclaim uit hoofde van eerder beëindigen van uw verblijf rechtstreeks indienen bij de verzekeringsmaatschappij.

- 8. REGLEMENTEN

- 8.1 Alle gasten dienen zich te houden aan de door Sandberghe voor de parken vastgestelde regels, vastgelegd in o.a. het Parkreglement en het Zwembadreglement. Deze Reglementen kunt u bij aankomst opvragen bij de receptie.

- 8.2 Conform de lokale verordeningen is men, desgevraagd, verplicht zich bij de ‘check-in’ te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan Sandberghe besluiten de gasten niet onder te brengen.

- 8.3 Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen dat in de brochure voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld.

- 8.4 Wanneer het op het park aanwezige café aan u horecadiensten verleent of horecaovereenkomsten met u sluit, zijn op deze diensten en overeenkomsten de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Een exemplaar is op aanvraag bij de receptie van het park verkrijgbaar.

- 8.5 Sandberghe behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van het park. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.

- 8.6 Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om tenten bij de accommodatie te plaatsen.

- 8.7 De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: de vaat is schoon en opgeruimd, beddengoed is afgehaald en opgevouwen, keuken en koelkast zijn schoongemaakt en de vuilniszak is in de container bij de vuilstortplaats geplaatst).

- 8.8 Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels, Parkreglement en Zwembadreglement en/of bij het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel heeft Sandberghe het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond van het park te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

- 8.9 Indien het parkmanagement ernstig vermoeden heeft dat door de huurder van een accommodatie in strijd met de wet en/of de openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, is het parkmanagement gemachtigd zich toegang tot de accommodatie te verschaffen.

- 9. HUISDIEREN

- 9.1 Indien u en/of andere gebruikers huisdieren wensen mee te nemen dient u dit direct bij reservering op te geven. In dat geval wordt door Sandberghe een toeslag in rekening gebracht aan u, welke door u voldaan zal worden. Sandberghe behoudt zich het recht voor om (zonder opgave van redenen) huisdieren op het park te weigeren. Huisdieren worden toegestaan in sommige accommodaties onder voorwaarde van een waarborgsom of een schriftelijke machtiging (artikel 12.1).

- 9.2 Huisdieren hebben geen toegang tot het zwembad, het badhuis en de Huyskamer. Huisdieren dienen buiten de accommodatie te worden aangelijnd. Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd. De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de gasten.

- 9.3 Hondenmand dient meegenomen te worden en bescherming tegen vlooien is verplicht, zowel druppels, pillen als band volstaan.

- 9.4 Gekooide dieren zijn gratis (wel bij reservering opgeven).

- 9.5 Huisdieren van bezoekers zijn niet welkom in de accommodaties.

-10. GEBRUIK ACCOMMODATIE; INVENTARIS

-10.1 De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie en/of andere faciliteit of elders in het park, gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteit en de daarin aanwezige apparatuur.

- 10.2 Daarnaast zijn de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie en/of andere faciliteit. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk te worden gemeld aan Sandberghe en onmiddellijk ter plaatse vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.

- 11. INTERNETGEBRUIK

- 11.1 Afhankelijk van de accommodatie en/of andere faciliteit biedt Sandberghe de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen toegang tot het internet aan via WIFI netwerk.

- 11.2 De huurder is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van internet alsmede de noodzakelijk hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen ter ondersteuning daarvan en maatregelen ter beveiliging van computer of besturingssysteem.

- 11.3 Sandberghe is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg van storingen in het netwerk.

- 11.4 De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, dienen zich bij het gebruik van internet te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden en de wettelijke regels te respecteren. Hij zal zich onthouden van gedrag waarbij overige internetgebruikers hinder ondervinden dan wel waarbij de schade wordt toegebracht aan Sandberghe in de breedste zin van het woord. De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, zullen zich onthouden van het bezoeken van internet websites die een onrechtmatig karakter hebben of die niet stroken met de reputatie van Sandberghe als aanbieder van accommodatie en/of andere faciliteiten.

- 11.5 Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internetmisbruik door de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, heeft Sandberghe het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot internet al dan niet geheel te blokkeren.

- 11.6 De huurder vrijwaart Sandberghe tegen aanspreken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Sandberghe zouden kunnen (trachten te) verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is op het gebruik dat door de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, van internet is gemaakt.

- 12. WAARBORGSOM/SCHRIFTELIJKE MACHTIGING

- 12.1 Sandberghe kan van u bij aanvang van het verblijf een waarborgsom verlangen of een schriftelijke machtiging afgeven voor het incasseren van een waarborgsom. De waarborgsom bedraagt €350,- per accommodatie, maar kan als de omstandigheden daartoe aanleiding geven (bijv. groepen) door Sandberghe worden verhoogd.

- 12.2 De waarborgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten –in de ruimste zin van het woord- die Sandberghe kan lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen.

- 12.3 In het geval de borgsom niet onmiddellijk wordt voldaan of er wordt geen schriftelijke machtiging voor het incasseren van de waarborgsom afgegeven, is Sandberghe gerechtigd de huurder en/of andere gebruikers de toegang tot en het gebruik van de accommodatie te ontzeggen.

- 12.4 Indien u met betaling van de waarborgsom in gebreke blijft of geen schriftelijke machtiging voor het incasseren van de waarborgsom afgeeft, is Sandberghe bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren).

- 12.5 Schade aan de accommodatie, inventaris daarvan of het park die is toegebracht tijdens de huurperiode, extra schoonmaakkosten wegens het niet netjes achterlaten van de accommodatie en/of andere facilteit en eventuele ter plaatse te betalen kosten kunnen met de waarborgsom worden verrekend. Indien de waarborgsom niet toereikend is om deze schade of kosten te dekken, dienen de huurder/gebruiker en/of degene die de huurder vergezellen dit tekort ter plaatse te voldoen.

-12.6. De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/accommodatie en/of overige kosten) van Sandberghe op de huurder en/of gebruikers gerestitueerd. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan.

- 13. ANNULERINGSKOSTEN

- 13.1 Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen zijn tot 30 dagen voor de dag van aankomst 30% van het totaalbedrag en bij annulering vanaf de 30e dag voor aankomst of later het volledige totaalbedrag.

- 13.2 U kunt zicht tegen annuleringsrisico’s verzekeren door een annuleringsverzekering af te sluiten.

- 13.3 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als annulering.

- 14. VOORUIT RESERVEREN

-14.1 De mogelijkheid bestaat om een reservering te verrichten voor een periode waarin de tarieven nog niet gepubliceerd zijn. Als aanbetaling dient de huurder €30,- vooruit te voldoen, welke aanbetaling met het definitieve bedrag verrekend kan worden. Indien de voorlopige reservering niet omgezet wordt in de definitieve reservering vindt restitutie plaats van de aanbetaling.

- 15. OVERMACHT EN WIJZIGING

- 15.1 In het geval Sandberghe al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal Sandberghe binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.).

- 15.2 Overmacht aan de zijde van Sandberghe bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk worden verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Sandberghe, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

- 15.3 U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft Sandberghe het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. Sandberghe zal alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

- 16. OPZEGGING

- 16.1 Sandberghe heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

- 17. AANSPRAKELIJKHEID

- 17.1 Sandberghe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op ons park en/of de huur/het gebruik van accommodatie en/of andere faciliteiten van Sandberghe, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Sandberghe of (één van) haar werknemers.

- 17.2 Sandberghe is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

- 17.3 U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van Sandberghe ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit al dan niet het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming op het park bevinden.

- 17.4 U vrijwaart Sandberghe voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op het park bevinden.

- 17.5 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

- 18. KLACHTEN

- 18.1 Ondanks de zorg en de inspanning van Sandberghe kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u in eerste instantie ter plaatse en direct bij het management van Sandberghe te melden. Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft u tot uiterlijk 3 maanden na vertrek uit het park de gelegenheid de klacht te laten behandelen door de Geschillencommissie Recreatie in Den Haag dan wel de klacht voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. De beslissing van deze commissie heeft de kracht van een bindend advies.

- 19. TOEPASSELIJK RECHT

- 19.1 Op de overeenkomst tussen u en Sandberghe is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

- 20. REISDOCUMENTEN

- 20.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. Sandberghe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.

- 21. PRIVACY

- 21.1 Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Dit bestand is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over onze producten en diensten te geven, zowel door onszelf als door derden. Om deze informatie en voordeelaanbiedingen zoveel mogelijk op uw interesse af te stemmen, kunnen wij uw gegevens laten combineren met bij andere bedrijven bekende gegevens.

- 21.2 Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten. U heeft het recht om ons te verzoeken, u mede te delen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt.

- 21.3 Indien u geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, kunt u ons dat laten weten door een kaartje te sturen aan: Sandberghe, afdeling Adressenbeheer, Schansweg 3A, 5406 TP Uden of een e-mail naar info@sandberghe.nl

- 22. ALGEMEEN

- 22.1 Sandberghe zal haar correspondentie digitaal verzenden, tenzij dit niet mogelijk blijkt.

- 22.2 Kennelijke druk- en zetfouten binden Sandberghe niet.

- 22.3 Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.